Ana Sayfa Hakkımızda Yapımcı Hakları Lisanslama Hukuk Korsanla Mücadele İletişim Üye Girişi

Telif Mevzuatı
Uluslararası Telif Mevzuatı
Örnek Mahkeme Kararları
 
 
 
 
 
 
 
Örnek Mahkeme Kararları

Örnek Mahkeme Kararı-1

"Bir sinema filminde izinsiz olarak müzikte başkasına ait sesin kullanımı da hak ihlalidir:", (11. HD, 14.4.1987, E. 346, K.2206 – DÖNMEZ, s. 369)

“Davacı vekili, müvekkilesinin ve davalı Seda’nın ünlü birer ses sanatçısı olduklarını, diğer davalı Mahmut’un yapımcısı olduğu bir filmde baş rollerden birini oynayan davalı Seda’nın, bu filmde söylediği şarkıların hiçbir izin ve muvafakat alınmaksızın davacının sesiyle seslendirildiğini, bu hususun filmin afiş ve jeneriklerinde gösterilmediğini, bu davranışın davacının haklarına tecavüz ve dinleyici kitlesinde iltibasa yol açtığını ileri sürerek, 250.000) lira maddi ve (250.000) lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı Mahmut vekili davanın hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiğinden bahisle, iş alanı itirazında bulunmuş, ayrıca davacının sesinin
filmde davalı Seda’nın sesi sanılmasından davacının bir zarara uğramayacağını ve tazminat talebinin fahiş olduğunu savunarak davanın
reddini istemiştir.

Diğer davalı Seda vekili, müvekkilesinin filmin oyuncusu olup, yapımcısı olmadığını, filmin dublajı ile de bir ilgisi bulunmadığını ve kendisine husumet düşmeyeceğini savunmuştur.

Mahkemece davalı Seda’nın filmde söylediği şarkıların davacının sesiyle seslendirilmesinde eylemi ve kusuru bulunmadığı, diğer davalı Mahmut’un yapımcısı olduğu filmde, davacının izni olmaksızın davalının söylediği şarkılarda davacının sesini kullanmak suretiyle, davacının kişilik haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle davalı Seda hakkındaki davanın reddine, (200.000) lira maddi ve (100.000) lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı Mahmut’tan tahsiline karar verilmiştir.

Hüküm davalı Mahmut vekili tarafından temyizedilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14/1. maddesi uyarınca bir eserin umuma arz edilip arz edilmemesi ve yayımlanma zamanı ve tarzının tayininin, münhasıran eser sahibine ait olacağı kabul edilmiş olmasına ve davalı Mahmut’un, davacının rızasını almadan davacının sesini yaptığı filmde kullanarak davacının yukarıda anılan haklarını bilerek zedelemiş bulunmasına, bu durumda aynı yasanın 70/1 maddesindeki koşullar da gerçekleşmiş bulunmasına göre, davacı yararına manevi tazminata dahi hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığından, davalı vekilinin bütün temyiz tirazları yerinde değildir”.
(11. HD, 14.4.1987, E. 346, K.2206 – DÖNMEZ, s. 369)

 

Örnek Mahkeme Kararı-2

"Bir müzik eserinin TV dizisinde izinsiz şekilde fon müziği olarak kullanımı hak ihlalidir. Ancak somut olayda müzik eserinin ne şekilde kullanıldığı, yani kullanımın sadece müzik eserinin adıyla mı sınırlı kaldığı yoksa filmin geneline egemen mi olduğu hususunun saptanması sadece hukukçu bilirkişilerden değil sinema sektöründe uzman ve bu arada bu alanda faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının da görüşü alınarak yapılmalıdır:", (11.  HD, 28.11.2002, E. 2002/7159, K. 2002/10666)

“Davacı vekili, güftesi ve bestesi müvekkiline ait olan müzik eserinin adını alan TV dizisinin davalılardan Postel Ltd. Şti.’ince yapımı gerçekleştirilerek diğer davalıya ait TV kanalında izinsiz yayınlandığını, söz konusu eserin dizi boyunca fon müziği olarak kullanıldığını gönderilen ihtarnameden sonuç alınamadığını ileri sürerek, eserin ve isminin bir yayın dönemine ait kullanım bedeli (20.000) USD’nin veya (25) milyarın yıllık % 15 faiziyle birlikte fiili ödeme günündeki kur karşılığının davalıdan tahsiline ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalılardan Star TV – AŞ. Vekili dizinin yapımcısı olan diğer davalının dizi ile ilgili tüm telif haklarını üstlendiğini, müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, faiz oranı isteminin fahiş olduğunu avunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı davaya cevap vermemiştir. Mahkemece, sunulan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak dört ayı
aşkın süredir davalılardan Star TV – AŞ.’ne ait TV kanalında yayınlanan diziye adını veren eserin sahibi olan davacıdan izin alınmadığı FSEK 68. maddesi hükmünce istemin yerinde olduğu gerekçesiyle (25.000.000) TL’nin ihbar tarihi 05.04.2001’den itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davalılardan Star TV...A.Ş. vekili temyiz etmiştir. 1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davacının davaya konu müzik eseri ile ilgili olarak dava dışı bir şirketle 12.05.2000 tarihinde imzaladığı sözleşmenin mali hakların tamamen devrine değil, eserin adı belirlenmiş bir yorumcu tarafından belirtilen formattaki yorum ve çoğaltılarak pazarlanmasına ilişkin bulunmasına, oysa eldeki davanın eser sahibinin mutlak mali haklarından olan yayma hakkına ilişmesine göre, davalılardan Star TV...A.Ş. vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Ancak, davacının FSEK’in 42. maddesince öngörülen meslek kuruluşlarından olan MESAM üyesi olduğu, bu meslek birliği ile davalının da aralarında bulunduğu yayın kuruluşlarını temsilen dava dışı Prime...A.Ş. arasında imzalanan 14.02.2000 tarihli sözleşmeyle davacı bestesinin de yayın izni kapsamına alındığı, ayrıca izin alınması gerekmediği yönündeki iddia üzerinde durularak, davacının anılan meslek biriliğine üye olup olmadığı, üye ise davaya konu eserin üyelik sözleşme ve TV dizisi yayın tarihlerine göre izin kapsamında kalıp kalmadığı saptanmadan, eksik incelemeye dayalı karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Öte yandan, davacıya ait müzik eserinin temyiz eden davalıya ait TV kanalında yayınlanan dizide salt adının mı kullanıldığı, yoksa bunun ötesinde söz ve melodik unsurlarının tüm diziye egemen olacak biçimde esinlenilerek filme mi dönüştürüldüğü konularında, davalı vekilinin 08.03.2002 tarihli itiraz dilekçesi doğrultusunda müzik, televizyon ve sinema uzmanı bilirkişilerden görüş alınması gerekirken, bu alanda uzman olmayan üç hukukçu bilirkişinin yetersiz raporu ile yetinilmesi ve istenebilecek tazminata esas olmak üzere FSEK m. 68/1 hükmü gözetilerek rayiç değerinin saptanmasında ilgili meslek birliklerinin görüşünün alınmaması da doğru bulunmamış, kararın bu yönlerden de bozulması gerekmiştir”.
(11. HD, 28.11.2002, E. 2002/7159, K. 2002/10666)

 


Bu sayfalar en iyi IE 8.0 ve daha üstü tarayıcılar ve 1024x768 çözünürlük ile görüntülenir.
Her Hakkı MuzikBir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'ne aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz ve yayımlanan veriler kulanılamaz.