Üyelik Başvurusu

Üyelik başvurusunda bulunan yapımcıların aşağıda sunulan örnek dilekçeyi kullanarak hazırlayacakları dilekçeyi ve belirtilen evrakları hazırlamaları gereklidir.

ÖRNEK DİLEKÇE

..... /..... /2011
MÜZİKBİR Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı

..............Ticaret Sicili'ne ................. numara ile kayıtlı ........................................... unvanlı yapımcı firma olarak MÜZİKBİR Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliğine üye olmak için firma olarak gerekli niteliklere haiz olduğumuzu beyan eder, başvuru dilekçemizin kabul edilerek, üyelik için gerekli formların tarafımıza verilmesi hususunu onaylarınıza sunarız.

Saygılarımızla,

Şirket Yetkilisinin;
Adı :
Soyadı :
Şirketteki Ünvanı :
İmza :
Ekler:

Müzik Eseri Yapımcı Belgesi sureti (noter onaylı)
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi sureti (noter onaylı)
Firma adına bir eser işletme belgesi
Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi sureti

MÜZİKBİR Tüzüğü'nün ilgili hükümleri uyarınca üye olmak isteyen yapımcı firmaların en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olmaları ve en az altı ay önce Müzik Eseri Yapımcı Belgesi almış olmaları zorunludur.


Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'ne Üyelik Başvurusunun Kabulü Halinde Hazırlanacak Belgeler
Anonim Şirketlerde "Yönetim Kurulu Üyesi" Limited Şirketlerde "Müdür" olarak görev yapanlar için, Şirket Yönetim Kurulları'nın, şirketlerini "Meslek Birliği"nde temsil etmek üzere kendilerine yetki verildiğini belirten kararlarından noterlikçe onaylanmış 1 (bir adet) örneği veya şirketleri temsil ve ilzama yetkili imzalarca şirket antetli kağıdına yazılmış resmi yazı.
Noterden onaylı 1 (bir adet) imza sirküleri.
Temsilcinin nüfus cüzdanı'nın noterden onaylanmış, 1 (bir adet) örneği.
Temsilcinin muhtardan alınmış, 1 (bir adet) ikâmetgah örneği.
Temsilcinin 2 adet resmi
Noterden onaylı yetki belgesi ve işletme belgelerine ilişkin ek beyan.
Firmaya ait tüm Eser İşletme Belgelerinin birer sureti, devir alınan eser işletme belgelerinin devir sözleşmelerinin sureti.
Aidat ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu.